Účtovný cloud

Privátny účtovný cloud

Spoločnosť AccoTaxes Management ponúka pre svojich existujúcich a nových klientov v oblasti online vedenia účtovníctva prívátny účtovny cloud.

Privátny účtovný cloud je jeden z najbezpečnejších spôsobov online vedenia účtovníctva a spolupráce s klientom.

V praxi je ekonomický softvér v prípade outsourcingu vedenia účtovníctva a personalistiky využívaný len externou účtovnou spoločnosťou a potenciál ekonomického softvéru je väčšinou využitý len na 35%. Preto ponúkame naším náročnejším klientom náš ekonomický softvér, ktorý bude použiteľný aj pre klienta. Ekonomický softvér ponúka potenciál na efektívnu a rýchlu spoluprácu medzi klientom a našou spoločnosťou. V mnohých prípadoch je v spoločnostiach vedená duplicitná evidencia niektorých účtovných dokumentov alebo má klient ďalšie softvéri vytvorené na evidenciu niektorých agend. Z tohto dôvodu ponúkame klientovi náš ekonomický softvér na spracovania, evidenciu nasledovných agend a ich využiteľnosť v praxi:


Vyšlé a došlé faktúry

evidencia a vystavovanie zálohových, riadnych a opravných faktúr, schvaľovanie faktúr

Sklady

evidovanie pohybov na sklade (príjemky a výdajky) a sledovanie skladových zásob s prepojením aj na registračnú pokladňu

Banka

sledovanie pohybov na bankovom účte, export hromadných príkazov na úhradu vo formáte akceptovanom bankou klienta

Pokladňa

vedenie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, registračná pokladňa

Elektronický archív zmlúv

Evidencia majetku

dlhodobý majetok, drobný majetok a leasingový majetok

Personalistika

export príkazov na úhradu miezd a odvodov, elektronický archív zmlúv pre personalistku

Autopark

vozidlá, jazdy, zoznam vodičov

Manažérske výstupy

rýchly a efektívny pohľad na zisk/stratu spoločnosti, pohľadávok a záväzkov, stavu na bankových účtoch, predpokladaný stav finančných prostriedkov, mesačná ziskovosť, platobná disciplína odberateľov a iné

Vytváranie zákazok, objednávok, ponúk, dopytov

Spomenuté agendy, sekcie a úlohy je možné ohraničiť prístupovými právami pre konkrétneho užívateľa. Našou úlohou nie je len poskytnúť softvér ale pripraviť pre spoločnosť komplexný návrh o možnosti využitia ekonomického softvéru. Následne je našou zodpovednosťou implementácia a riadne fungovanie celého procesu spracovania informácii. Taktiež zabezpečíme školenie pre zamestnancov klienta, ktorý by boli do procesu spracovania informácii zaradený.

Efektívnosť „Privátneho účtovného cloudu“

Cieľom je využiť potenciál ekonomického softvéru ako takého a vytvoriť jednotné kontaktné miesto so širokým a komplexným množstvom informácií a dokumentov. Zamedziť duplicitnej evidencii dokumentov u klienta a účtovnej spoločnosti.

Bezpečnosť „Privátneho účtovného cloudu“

Každý klient má v našej spoločnosti vytvorený virtuálny server. Virtuálny server je riešenie, ktoré sa využíva na veľké a náročné projekty. Je plnohodnotnou náhradou firemného servera a garanciou bezpečnosti.

Prístup do virtuálneho servera je chránený VPN tunelom (Open VPN).

Denné zálohovanie celého virtuálneho servera na fyzicky iné zariadenie geograficky umiestnené na inom mieste.

Nonstop prístup do „Privátneho účtovného cloudu“

Zabezpečím pre klienta nonstop prístup a pripojenie prostredníctvom PC , mobilného telefónu alebo tabletu. Na týchto všetkých zariadeniach je náš ekonomický softvér kompatibilný.

Finančné výhody „Privátneho účtovného cloudu“:

úspora nákupu licencií účtovného SW
úspora nákupu licencií kancelárskeho balíka office
účtovníctvo a personalistika na jednom mieste

Ďalšie aplikácie využívané pri spracovaní účtovnej a personálnej agendy sú vecou komplexného návrhu pre každého klienta.