Služby

Evidencia a spracovanie nasledovných agend pre podvojné účtovníctvo

  • Hlavná kniha a účtovný denník
  • Saldokonto
  • Kniha dodávateľských a odberateľských faktúr
  • Prehľad neuhradených pohľadávok a záväzkov
  • Pokladňa
  • Manažment pohľadávok a záväzkov podľa potreby klienta

Vedenie účtovníctva

Pre klientov zabezpečujeme vedenie účtovníctva v týchto oblastiach:

  • Spracovanie účtovníctva pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  • Spracovanie účtovníctva pre neziskovú sféru
  • Spracovanie účtovníctva pre obchodníkov s cennými papiermi
  • Prechod medzi jednotlivým sústavami

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka je komplex uzávierkových prác, ktoré predchádzajú uzavretiu účtovných kníh. Jednou z nich je inventarizácia zostatkov na jednotlivých účtov na konci účtovného obdobia, ktorej cieľom je zosúladiť účtovný stav so skutočným stavom. Po skončení inventarizácie pre klienta pripravíme kompletnú účtovnú závierku v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú účtovníctvo a účtovnú závierku za príslušný rok.

Pre klienta vieme pripraviť rovnako aj ročnú účtovnú závierku zostavenú podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou. Klienti, ktorý majú zákonnú povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom poskytujeme potrebnú súčinnosť pri komunikácii s audítorskou spoločnosťou.

Reporting:

Spracovanie reportov podľa požiadaviek klienta (Štatistický úrad SR, Národná banka Slovenska)

Tvorba reportov na mieru pre klienta, ktoré môžu byť potrebné pre rýchle a efektívne rozhodovanie manažmentu spoločnosti

Rekonštrukcia účtovníctva:

Nové zostavenie účtovníctva alebo oprava už zaúčtovaných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve

Inventarizácia a zisťovanie reálnych zostatkov v účtovníctve

Spolupráca pri získavaní všetkých potrebných dokladov pre verné zobrazenie účtovníctva klienta

Nové zostavenie účtovníctva alebo oprava už zaúčtovaných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve

Inventarizácia a zisťovanie reálnych zostatkov v účtovníctve

Spolupráca pri získavaní všetkých potrebných dokladov pre verné zobrazenie účtovníctva klienta

Nové zostavenie účtovníctva alebo oprava už zaúčtovaných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve

Inventarizácia a zisťovanie reálnych zostatkov v účtovníctve

Spolupráca pri získavaní všetkých potrebných dokladov pre verné zobrazenie účtovníctva klienta

Rýchla odpoveď

Pošlite nám kontakt na Vás a my sa Vám ozveme