none

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV Č. 253/2015 Z. Z. A ĎALŠIE VYBRANÉ NOVELY

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 novelizovaný okrem iných aj zákonom č. 253/2015 Z. z. Hlavným zámerom novely, ktorý je premietnutý predovšetkým úpravami na strane fyzických osôb ...

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 novelizovaný okrem iných aj zákonom č. 253/2015 Z. z. Hlavným zámerom novely, ktorý je premietnutý predovšetkým úpravami na strane fyzických osôb (FO), je podpora investovania na kapitálovom trhu. Novela ZDP reaguje aj na zmeny v iných zákonoch, predovšetkým v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., v zákone č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Podnikateľskú a účtovnícku verejnosť upozorňujeme, že mnohé zmeny, predovšetkým spresnenia v oblasti odpisovania, sa podľa prechodných a záverečných ustanovení dotknú už podávania daňového priznania za rok 2015. Spresňujú sa tiež niektoré ustanovenia vo väzbe na legislatívu EÚ a cieľom úprav je aj zamedziť daňovým únikom a podporiť zlepšenie platobnej disciplíny daňových subjektov.